Eksempler på projekter, hvor Ravnhøj Consult har medvirket

Dette udvalg viser noget om bredden af de projekttyper, som firmaet kan løse

Naturforbedringer i skov: anlæg af ca. 20 små vandhuller og andre vådområder i 3 skovstykker nær Aabenraa for Ejendomsselskabet Tanganyka A/S. 

1 af 19

Planlægning og udførelse af landskabsplan på 12 ha ved nyt kursuscenter for Bestseller A/S ved Brande. Omfatter udtynding af eksisterende bevoksninger og anlæg af nye, etablering af afgræsning, skabelse af nyt overdrev med små bakker, natursti, boldbane, bålhytte, brændeskur, herunder myndighedsbehandlinger.

2 af 19

Planlægning og udførelse af naturplejeprojekt på øen Barsø i Lille Bælt for private lodsejere og Aabenraa Kommune. Omfatter rydning af krat, etablering af 45 ha græsningsfolde og anlæg af 7 mindre vådområder samt information. 

3 af 19

Undersøgelse af vandhuller i NATURA 2000-området Hostrup Sø for Aabenraa Kommune. Omfatter kon­krete undersøgelser og vurdering af naturtilstanden med særligt henblik på stor vandsalamander, som er ”udpegningsart” for dette område. 

4 af 19

Undersøgelse af naturværdier på 14 landbrug tilknyttet mejeriet Naturmælk og udarbejdelse af naturplaner på bedrifts­niveau for disse ejendomme fordelt på 6 kommuner i Syd- og Vestjylland. Omfatter undersøgelse og registrering, forslag til pleje af eksisterende natur og udvikling af ny natur. Dertil er tilknyttet formidlings­projektet ”Naturhistorier fra Naturmælk” – se under afsnittet ”formidlingsopgaver” andetsteds på denne hjemmeside.

5 af 19

Planlægning og tilsyn med gennemførelse af naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose for private lodsejere, Aabenraa Kommune og Fødevareministeriet.
Omfattende ansøgnings­procedurer, lodsejerforhand­linger, rydning af krat, etablering af græsningsfolde samt information.

6 af 19

Undersøgelse af tranens forekomst i det nordlige Slesvig-Holsten for WWF-Tyskland. Omfatter undersøgelse og vurdering af 35 lokaliteter samt kortlægning af ynglende traner. 

7 af 19

Udarbejdelse af plejeplan for ejendommen Rundemølle på Løjt Land for Stenbjerg Ejendomme A/S. Omfatter forslag til pleje, delvis rydning af bevoksninger omkring bygninger og tilkørselsveje samt forundersøgelser for mulig genskabelse af tilgroet møllesø. 

8 af 19

Udarbejdelse af land­skabs­­plan for en ejendom på 42 ha ved Felsted for Ejendomsselskabet Tanganyka A/S. Omfatter landskabs­plan, skovrejsning, etablering af græsningsfolde samt anlæg af 18 mindre vådområder. 

9 af 19

Naturformidling for offent­ligheden: planlæg­ning, pressemeddelelser og naturvejledning ved op til 8 årlige naturvandringer for Sønderborg Kommune. Målgruppen er alle interesserede, og det er gratis at deltage. 

10 af 19

Undersøgelse af naturtilstanden på 18 kyst- og strandengslokaliteter på Nordals for Sønderborg Kommune. Herunder i særlig grad plejeforslag m.h.p. eng- og overdrevsflora, engfugle samt sjældne paddearter som løvfrø, strandtudse, løgfrø m.fl.

Siden forhandlinger med private lodsejere, dannelse af lokalt netværk for kvægholdere og iværksættelse af afgræsningsprojekter og anlæg hhv. restaurering af små vådområder.

11 af 19

Etablering af græsningsfolde på ca. 28 ha og anlæg af 3 vådområder som del af retablering af færdiggravet grusgrav ved Sdr. Hostrup, Aabenraa for Meldgaard Holding A/S. 

12 af 19

Udarbejdelse af publikation om naturvenlig forvaltning af råstofgrave i samarbej­de med Kommunalteknisk Chefforening – KTC. Se under afsnittet ”Formid­lingsopgaver” - andetsteds på denne hjemmeside.

13 af 19

Registrering og vurdering af bevaringstilstand for strandtudsen i vadehavsområdet for Nationalpark Vadehavet. Strandtudsen er i EU’s habitatdirektiv klassificeret som særligt beskyttelseskrævende. 

Efterfølgende leder Ravnhøj Consult i 2016-18 et omfattende forvaltningsprojekt med etablering af en lang række nye ynglesteder til strandtudsen i det meste af Vadehavet.

14 af 19

Deltagelse i forskningsprojekt på Århus Universitet om konflikter mellem skarv og havørn i skarvkolonier i hele Østersøområdet. Omfatter kontakt og koordination med videnskabelige institutioner m.v. i 10 lande samt udarbejdelse af videnskabelige artikler. 

15 af 19

Planlægning af udførelse af hjælpeprojekt for sjældne og truede paddearter i Aabenraa Kommune ved anlæg af nye og restaurering af gamle ynglevandhuller. Udføres for Hans Jacob Jebsen Fonden, Markus Jebsen og Aabenraa Kommune i fællesskab

16 af 19

 Undersøgelse af yngleforhold for den sjældne sortterne i Tøndermarsken og tilgrænsende områder syd for grænsen for bl.a. Fugleværnsfonden, Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune og det slesvig-holstenske miljøministerium. Omfatter overvågning af yngleforløb med nye metoder, anbefalinger til fremtidig forvaltning af arten m.m.

17 af 19

Bevaringsprojekt for den truede løgfrø ved Vennemose øst for Tønder for Tønder Kommune. Omfatter lodsejeraftaler og rådgivning vedr. restaurering og nyanlæg af i alt 16 potentielle ynglesteder.

18 af 19

Etablering af et 25 ha stort lavvandet vådområde på øen Årø i Lillebælt for en landmandsfamilie i samarbejde med firmaet Naturrådgivningen, Odense. Skabt ved opstemning af afvandingsgrøfter m.v., og finansieret af støtteprogram for Natura 2000-områder. Den fåtallige vadefugl klyde flyttede straks ind i området, og yngler på en ø i søen. Omfatter ansøgningsprocesser, lodsejerforhandlinger samt anlægsprojekt.

19 af 19